foto 1

MET HET OOG OP MORGEN
Een ervaring in een Chinees kinderziekenhuis

In Nederland bestaan vele instellingen die een algemeen nut beogen. In 2010 heeft dr. H.G. (Gwan) Kho, anesthesioloog

Care4Tina van 2010 tot en met 2014, voor het eerst kennis gemaakt met één van die instellingen, de in Zutphen gezetelde

stichting Care4Tina. De stichting is opgericht voor het welzijn van in China te vondeling gelegde baby's met aangeboren

gespleten lip en/of gehemelte.


Gwan Kho: "Het initiatief sprak mij zeer aan, niet alleen omdat ik meerdere keren in dat land gereisd heb, maar ook omdat deels van mijn promotie onderzoek in China is uitgevoerd. Samen met een medisch team dat door Care4tina was samengesteld, ben ik in dat eerste jaar naar de Chinese stad Xi’an afgereisd, met één gezamenlijke missie; kinderen met een aangeboren afwijking medisch te behandelen en hen een betere toekomst te geven."

Het Xi’an kinderziekenhuis
"De stad Xi’an is de hoofdstad van de provincie Shaanxi. De stad is beroemd geworden door het terracotta leger en was tijdens meerdere dynastieën als de hoofdstad van China. Destijds werd de stad Chang’an genaamd. De hoofdstad vormde het oostelijke eindpunt van de Zijderoute, de handelsroute die liep van Istanbul via het Midden Oosten en Centraal Azië tot aan deze stad. Dit leverde veel bedrijvigheid op en de stad is sinds het begin van de Ming-dynastie (circa het jaar 1368) met een nog grotendeels intacte stadsmuur van veertien kilometer omringd. Xi’an is recentelijk herbouwd en is snel gegroeid tot ver buiten de muur.

Met haar vele miljoenen inwoners telt Xi’an thans meer dan zes medische faculteiten (ter vergelijking: Nederland heeft in totaal acht medische faculteiten). Binnen de stadsmuur in de nabijheid van de westelijke poort ligt het Xi’an kinderziekenhuis. Dit ziekenhuis vormt het decor van onze bezigheden."

Patiëntjes
"Onze doelgroep is baby’s en kinderen met een aangeboren afwijking van de lip(pen) en/of het gehemelte. Zij zijn te vondeling gelegd en worden opgenomen in een door de overheid beheerd weeshuis. Een deel van deze kinderen waren tot voor kort eveneens verpleegd in het ‘Starfish foster home’, een pleeghuis opgericht en geleid door wijlen Amanda de Lange (1961-2012). Zij was een belangrijke partner voor Care4tina. De reden voor het te vondeling leggen heeft enerzijds te maken met het feit dat de ouders minder bedeeld zijn. De geneeskundige verzorging voor een dergelijke aandoening is een dure aangelegenheid. Aangezien men ginds geen zorgverzekering heeft zoals we die kennen, dient men de kosten van de behandeling in zijn geheel zelf te dragen. Anderzijds zou het sinds 1979 ingevoerde één-kind beleid mede een rol kunnen spelen. Immers, men wil dat het enige kind dat men mag hebben een gezond kind is.

De gespleten lip(pen) en/of het gehemelte verhinderen de normale passage van het voedsel. Dit geeft aanleiding tot niet alleen verminderd voedsel opname en aldus ondervoeding, maar ook een door verslikking regelmatige optredende longontsteking die dodelijk kan zijn. Voorts wordt het communicatieve vermogen ernstig aangetast, waardoor zij zich in een verder isolement belanden. Door een relatief eenvoudige ingreep kan die aandoening worden gecorrigeerd en kunnen de gevolgen voorkomen worden."

Perioperatieve verzorging
"Daags voor de ingreep onderzoeken wij ieder kind lichamelijk, onder andere de toestand van de longen en het hart, het wegen en het opnemen van de lichaamstemperatuur. Kinderen met longontsteking krijgen eerst een andere behandeling voordat zij in aanmerking komen voor een operatie.  

De voor mijn werk als anesthesioloog benodigde medicaties en instrumenten worden in Nederland aangeschaft en meegenomen. Dagelijks worden drie tot vijf kinderen geopereerd. Na de ingreep verplaatsen wij de kinderen, eerst naar de door ons ingerichte en bemande verkoever kamer, en vervolgens naar de afdeling. Andere Nederlandse vrijwilligers van Care4tina verzorgen de patiëntjes verder, totdat zij een of twee dagen later met een ‘nieuw gezicht’ het ziekenhuis verlaten. Na genezing kan de logopedische begeleiding beginnen.

In het eerste missie jaar van 2010 stonden wij op het punt te vertrekken, maar dreigde de IJslandse vulkaan Eyjfjallajokull roet in het eten te gooien. Vliegtuigen werden aan de grond gehouden en er heerste grote onzekerheid of de eerste missie na zoveel voorbereidingen wel kon doorgaan. Gelukkig kon het medische team uiteindelijk aan haar missie beginnen, weliswaar met een week vertraging. In die korte tijd heeft het team naast de kennismaking en het opbouwen van het (wederzijdse) vertrouwen haar werk naar behoren verricht.

Wij leerden, dat er  - door het afstaan van één van de operatiekamers ten behoeve van onze activiteiten -  het eigen operatieve programma van het kinderziekenhuis enigszins werd belemmerd. De stichting heeft dit probleem ingezien en heeft op de adequate wijze geanticipeerd: in het missie jaar 2011 hebben wij een compleet nieuw anesthesie toestel vanuit Nederland overgebracht. Het team kan sindsdien in volle omvang haar activiteiten ontplooien. Het resultaat was navenant: in de laatste twee missie jaren van 2012 en 2013 zijn in totaal 82 kinderen operatief geholpen."

De toekomst
"Onze belangeloze activiteiten resulteren in een (totale) correctie van de gespleten lip(pen) en/of gehemelte. Het was zeer motiverend te zien, dat de geboden en te bieden hulp zonder bureaucratieve omwegen direct bij de betrokkenen aankomt. Bovendien zie je het resultaat van je inspanning nagenoeg direct!

Niet alleen ondergaan de kinderen een metamorfose wat hun uiterlijk betreft. Het voedsel kan nu via de normale weg de keel naar de slokdarm passeren. Hierdoor worden zij behoedt van (recidiverende) longontstekingen en van de ondervoeding. Zij kunnen nu zoals ieder ander kind opgroeien. De spraakoefening heeft kans van slagen omdat de anatomische afwijking is rechtgezet. Met gepaste trots hebben we hen een toekomst gegeven."

Zonder uw hulp geen bestaan.  NL72 ABNA 0406 9737 25